ATSAKYMAS Į ATVIRĄ UAB „BUSTURAS“ DARBUOTOJŲ LAIŠKĄ

Šiaulių miesto savivaldybėje gautas UAB „Busturas“ darbuotojų pasirašytas „Atviras busturiečių laiškas valdžiai“. Atvirame laiške darbuotojai išdėsto savo kritišką nuomonę apie įmonės vadovus, jų vadovavimo stilių, kompetenciją, taip pat apie įmonės psichosocialinę aplinką. Darbuotojai mano, kad įmonės vadovų vadovavimo stilius žlugdo įmonę, todėl darbuotojai reiškia nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą vadovais bei reikalauja atstatydinti įmonės generalinį direktorių Vaidą Seiracką, technikos direktorių Silvą Gedaminską ir Plėtros ir marketingo skyriaus vadovę Rigitą Tijūnaitienę.

        Pranešame, kad UAB „Busturas“ vadovai susipažino su atvirame laiške išdėstytais argumentais ir darbuotojų reikalavimais. Gerbdami darbuotojų nuomonę ir teisę į kritiką, vis tik norėtume pažymėti, kad atviras laiškas grindžiamas emocijomis, pasigendama konstruktyvumo, nenurodoma jokių konkrečių faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų laiške dėstomus teiginius. Be to, kaip paaiškėjo, dalis darbuotojų laišką pasirašė suklaidinti laiško autorių, nesigilindami į laiško turinį arba net su juo visai nesusipažinę, kai kurie pritaria vienam, kitam ar keliems punktams tokiems kaip atlyginimų didinimas, perskaičiavimas, darbo sąlygas ar kt.

        Pažymime, kad faktinė situacija dėl atlyginimų didinimo 10 proc. yra tokia: 2018 m. kovo 30 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 73 „Dėl UAB „Busturas“ darbuotojų mėnesinių algų tvirtinimo“ ir 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 101 „Dėl UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 73 „Dėl UAB „Busturas“ darbuotojų mėnesinių algų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ nuo 2018 m. kovo 1 dienos visiems įmonės darbuotojams, kuriems darbo sutartyse nustatytas fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis, atlyginimas buvo padidintas 10 procentų. Įmonės pagrindiniams trims vadovams ir darbuotojams, kuriems 2018 metais buvo naujai nustatytas darbo užmokestis, mėnesinė alga nedidėjo. Autobusų vairuotojams-konduktoriams, kuriems darbo užmokestis skaičiuojamas pagal valandinius ir vienetinius tarifus, kovo mėnesio atlyginimas buvo skaičiuojamas ir toliau bus skaičiuojamas taikant:

        10 procentų padidintus valandinius tarifus – už valandas linijoje, rezerve, už paruošiamąjį –baigiamąjį laiką, užsakomųjų reisų valandas;
        10 procentų padidintus vienetinius tarifus – už reguliariame miesto susisiekimo maršrute nuvažiuotą ridą (pridedama: valandiniai ir vietiniai tarifai iki 2018-03-01 ir nuo 2018-03-01).

        Akivaizdu, kad įkainį padidinus 10 procentų, tokiu pat procentu padidėja ir priskaitoma suma.

        Pažymime, kad UAB „Busturas“ vadovybė visada siekė ir sieks įgyvendinti socialinį dialogą, visada bendradarbiavo ir bendradarbiauja su darbuotojais, juos atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis. Sprendžiant svarbiausius įmonės veiklos klausimus, yra tariamasi su darbuotojais, darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimą.

         Laikome visiškai nepagrįstais atvirame laiške dėstomas nuostatas, neva įmonės vadovams trūksta kompetencijos, vadovai neturi patirties keleivių vežimo vietinio ir tolimųjų susisiekimų maršrutų organizavime, transporto remonto srityje.

        Pažymėtina, kad įmonės generalinis direktorius Vaidas Seirackas į šias pareigas paskirtas 2016 metais laimėjęs konkursą. Iš daugybės pretendentų vadovauti įmonei būtent jis buvo pasirinktas kaip geriausiai atitinkantis konkurso sąlygas ir reikalavimus. Pripažįstant konkurso laimėtoju V. Seiracką, niekam nekilo abejonių dėl jo nekompetencijos ar patirties stokos. Pažymėtina, kad V.Seirackas turi ilgametės vadovavimo patirties, įskaitant patirtį ir verslo, susijusio su transporto paslaugų teikimu, srityje. Taigi, V.Seirackui UAB „Busturas“ veiklos specifika nėra nauja.

        Technikos direktorius Silvas Gedaminskas taip pat turi ilgametės patirties transporto paslaugų srityje, yra vadovavęs UAB „Busturas“ ir ėjęs generalinio direktoriaus pareigas. S. Gedaminskas kaip technikos direktorius puikiai išmano savo veiklos sritį, yra puikus specialistas, gerbiamas darbuotojų.

        Visiškai nepagrįsta kritika ir Marketingo ir plėtros skyriaus vadovės Rigitos Tijūnaitienės atžvilgiu. R. Tijūnaitienė yra socialinių mokslų (Vadybos ir administravimo) daktarė, turi vadybos magistro laipsnį, nuolat tobulinasi, gilina savo žinias ir jai patikėtą įmonės veiklos sritį išmano puikiai. Teikiant strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas nėra užfiksuota šiai veiklai iškeltų tikslų ir uždavinių nepasiekimo atvejų. Įmonėje dirba nuo 2015 metų. Jos pareigos keitėsi keičiantis skyriaus pavadinimui (Viešųjų ryšių ir plėtros skyriaus pavadinimas m. pakeistas į Marketingo skyrių; 2016 m. UAB „Busturas“ valdybos posėdžio protokolu šis skyrius pakeistas į Plėtros ir marketingo skyrių). Paskutinį kartą pareigos keistos 2016 m. būtent pakeitus skyriaus pavadinimą ir pasikeitė R. Tijūnaitienės pareigų pavadinimas, atlyginimas dėl to nebuvo pakeistas. Atlyginimai tik dėl pareigų pavadinimų pakeitimų UAB „Busturas“ nekeičiami.

        Atlyginimų dydžius skyrių vadovų segmente lemia 5 esminiai elementai: profesinė patirtis, kvalifikacija, kompetencija/–os (žinios, įgūdžiai), darbų/veiklų sudėtingumas bei atsakomybės pobūdis. Aukščiausiai vertinama ir apmokama UAB „Busturas“ yra holistinė kompetencija (HK) – gebėjimas įvertinti naują situaciją, pasirinkti joje tinkamus veiklos metodus ir nuolat integruoti dalykines ir profesines žinias. Skirtingai vadovai atlieka skirtingą veiklą sudėtingumo, vertės įmonės strateginiams ir taktiniams tikslams pasiekti, gebėjimo operatyviai ir tinkamai reaguoti į kintančias rinkos ir įmonės vidaus politikos situacijas, multidisciplininio požiūrio ir kompetencijos turėjimo bei jos taikymo požiūriu. Bendrovės vadovų kvalifikacija yra skirtinga (skirtingo lygio), taigi kvalifikacijos lygmuo lemia atliktinų užduočių̨ ar pareigų sudėtingumą ir įvairovę. UAB „Busturas“ vadovų tarpe dominuoja užduotys nuo tokių, kurios susijusios tiesiogiai su viena valdoma sritimi/skyriumi iki užduočių, problemų, susijusių su visos įmonės strategija, plėtra. Atsakomybės lygiai vadovų tarpe taip pat skiriasi – nuo atsakomybės už vieną konkrečią sritį/barą/funkciją iki atsakomybės už įmonės plėtrą, strategijos įgyvendinimą, veiklos tobulinimą. Vadovų veikloje asmeninės savybės ir vertybės taip pat yra svarbus bruožas, įtakojantis asmenų atsakomybės laipsnį. Visa tai lemia skirtingus vadovų atlyginimus.

        Taigi, sprendimai priimami pagal kompetenciją ir kvalifikaciją, komandinio darbo principu atitinkamai tose grandyse ir srityse, kur turi būti jie priimti. Investiciniai, ekonominiai, valdymo sprendimai priimami kolegialiai, aukščiausio lygio vadovų grandyje, atsižvelgiant į strategiją, naudos ir kaštų įvertinimą, rizikos įvertinimą. Hierarchijos laiptais žemyn (primename, kad įmonėje dirba šiai dienai 365 darbuotojai), operaciniai sprendimai priimami žemesnėse grandyse, už juos atsakingi specialistai, tarnautojai. Žemiausios grandies darbuotojai atlieka jiems skirtas užduotis ir darbus. Geriausi darbuotojai (visų grandžių) yra skatinami, pvz., 2017 rugsėjo mėn. trims vairuotojams-konduktoriams pareikštos padėkos ir skirtos premijos už aktyvų dalyvavimą autobusų vairuotojų konkurse, 2017-12-28 už sąžiningai atliekamą darbą, 2017 m. gruodžio mėn. trys vairuotojai-konduktoriai buvo apdovanoti Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU garbės medaliais, ženkliukais, diplomais bei premijomis, lojalumą bendrovei pareikštos dar 26 padėkos darbuotojams, iš jų 19-kai kvalifikuotų darbininkų (6 vairuotojams-konduktoriams, 6 remonto darbininkams, 1 apdailininkei-remontininkei, 2 techninės priežiūros darbuotojams, 1 siuntų operatoriui, 1 autobusų stoties budinčiai dispečerei, 1 sandėlininkei, 1 vairuotojui-tiekėjui) ir 7 specialistams. Remiantis tyrimo „ICERITAS Best Buy Award“ 2017 m. rezultatais, UAB „Busturas“ tolimojo susisiekimo transporto paslaugų kategorijoje užėmė pirmą vietą, kaip paslaugos teikėjas, pasižymintis geriausiu kainos ir kokybės santykiu. Nuo 2018 m. vasario mėn. pradėjo veikti BUSAkademija. Tai vairuotojų-konduktorių vidinių mokymų sistema – intensyvių praktinių mokymų projektas, kuris inicijuoja neformalius seminarus – diskusijas, kurių metu vairuotojai-konduktoriai diskutuoja, išsako savo nuomonę, komentuoja. Kartą ar du per mėnesį nagrinėjamos įvairios vairuotojams aktualios situacijos, susijusios su keleivių vežimu ir aptarnavimu. Įvyko 5 mokymai. (www.etaplius.lt, 2018-04-09).

        Be to, pažymėtina, jog teiginiai dėl šaltkalvių kiekio remonto dirbtuvėse yra taip pat nepagrįsti. Remiantis Gamybos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščiais ir remonto darbininkų darbo grafikais darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 nuolat dirba vidutiniškai 18-20 remonto darbininkų. Nuo 17.00 iki 20.00 dirba 8-10 remonto darbininkai: po vieną pagrindinių specializacijų remontininką (tekintojas, suvirintojas, automobilių remonto šaltkalvis, remontuojantis variklius, auto elektrikas) ir 3-5 universalaus profilio automobilių remonto šaltkalviai. Poilsio ir švenčių dienomis slenkančiu grafiku taip pat dirba vidutiniškai 10 remonto darbininkų panašiu sąstatu, kaip ir darbo dienomis nuo 17.00 iki 20.00.

        Pažymėtina, kad pastaraisiais metais atnaujinus įmonės valdymą, įmonės vadovai, siekdami, kad įmonė taptų konkurencinga rinkoje, inovatyvia, patrauklia klientams, sugebanti generuoti pajamas ir dirbti pelningai, susiduria su tam tikrais iššūkiais. Tai yra susiję ir su tuo, kad įmonėje dirba nemažai ilgamečių darbuotojų (išdirbusių 30-40 metų), kuriems tam tikros permainos, naujovių diegimas, kitoks valdymas nei anksčiau ir įmonės ėjimas į priekį yra nesuprantami ir atrodo nelogiški. Įmonė gerbia savo ilgamečius darbuotojus, todėl visada stengiasi paaiškinti savo sprendimus ir motyvuoti, kodėl įmonė nebegali vadovautis tomis vertybėmis ir principais, kurie galiojo prieš 10-20 metų. Ilgamečių darbuotojų įmonėje yra dauguma: įmonės darbuotojų amžiaus vidurkis 53 m., iš jų vairuotojų-konduktorių – 55 m. Bendras darbo stažo vidurkis – per 15 metų.      

        Nuo 2016 metų buvo panaikinti tam tikri etatai (pvz. rūbininkės etatas, nes įmonėje nėra rūbinės), kurie nebeatitiko nei įmonės strategijos, nei veiklos perspektyvų. Etatų naikinimas buvo būtinas ir pasiteisinęs. Nežiūrint į tai, kad etatai ir buvo panaikinti, darbuotojai, jų sutikimu, buvo perkelti į kitą darbą, kiti buvo atleisti šalių susitarimu. Pažymėtina, kad per pastaruosius 3 metus įmonė, kurioje dirba 365 darbuotojai, neturėjo nė vieno teisminio ginčo dėl neteisėto darbuotojų atleidimo/perkėlimo į kitą darbą. Tokio pobūdžio ginčų nėra buvę ir Darbo ginčų komisijoje. Tai tik įrodo, kad įmonė sugeba bendradarbiauti su darbuotojais darbo teisinių santykių srityje ir surasti tiek darbuotojui, tiek darbdaviui priimtinus sprendimus.

        Su ilgamečiais darbuotojais darbo sutartys buvo nutrauktos jų pačių iniciatyva. Pažymėtina, kad įmonėje yra įdiegta Alkoholio kontrolės sistema, tikrinanti darbuotojų blaivumą. Darbuotojai, kurie nepraeina Alkoholio kontrolės sistemos patikrinimo kelis kartus, turi nutraukti darbo santykius su įmone, kas taip pat kelia tam tikrą nepasitenkinimą.

        Apibendrinant tai, kad įmonėje vyksta teigiami pokyčiai, tai patvirtinsime faktais: 2016 m. nuostolis buvo 22 126 Eur., tuo tarpu 2017 m. grynasis pelnas – 244 590 Eur. Tokį pasikeitimą nulėmė teisingi vadovų sprendimai ir viso kolektyvo pastangos tuos sprendimus įgyvendinti:

 • Nebeaptarnaujami priemiestiniai maršrutai (vien per 2016 m. nuostolis sudarė -72 000 Eur.); todėl logiška, kad darbuotojų kiekis taip pat turėjo mažėti;
 • įsigyta 26 vnt. nenaujų autobusų (18 vnt. dviašiai ir 8 vnt. triašiai), skirtų miesto maršrutams aptarnauti, kurie pakeitė visiškai nusidėvėjusius 25-30 metų senumo autobusus. Ko pasėkoje mažėjo eksploatacinės sąnaudos;
 • pavyko išlaikyti esamus keleivių segmentus miesto maršrutuose ir daugiau nei 2 % didėjo bendras kelionių skaičius viešuoju transportu, to pasėkoje pajamos iš miesto maršrutų per 2017 m. didėjo 1,85 %. Pajamų surinkimą lėmė ir vykdomos keleivių kontrolės darbo kokybiniai pokyčiai.

Taip pat per 2017 m. buvo modernizuotos, atnaujintos tam tikros veiklos, procesai, turtas:

 • išplėsta autobusais gabenamų siuntų paslauga verslo klientams, ji tapo „nuo durų iki durų“ – kurjeris renka ir išvežioja siuntas, atgabentas autobusais, Šiaulių mieste;
 • investuojama į dirbtuvių pastato ir vidaus patalpų, kiemo renovavimą, per 2017 metų šiam tikslui skirta beveik 94 744 Eur. iš įmonės biudžeto;
 • įsigyta ir įdiegta kompiuterizuota tabelių programa darbuotojų darbo laiko apskaitos modernizavimui, taigi mažėja rankinio darbo poreikis, kurio vis dar gausu įmonėje, ko pasėkoje ir darbo krūviai;
 • bendrovės įvaizdžio gerinimui, darbuotojai kurie dirba tiesiogiai su klientais/keleiviais buvo aprūpinti reprezentatyvia apranga;
 • įdiegti QR-kodai 182-jose  stotelėse prie miesto tvarkaraščių ir t.t.

        Bendrovėje yra sudarytas strateginio veiklos plano įgyvendinimo eigos ir kitų susirinkimų grafikas. Vyksta: Generalinio direktoriaus ir skyrių vadovų susirinkimai; Posėdžiai: Drausminės komisijos; Darbo vertinimas/rezultatai/ analizė; Keleivių kontrolės veiklos ir kontrolierių (darbuotojų) darbo vertinimas/rezultatai/ analizė; Miesto maršrutų (eksploataciniai duomenys) analizė ir t. t. UAB „Busturas“   Strateginio plano rengimo grupę sudaro 17 darbuotojų. UAB „Busturas“ strateginio veiklos plano įgyvendinimui 2017 m. įvyko 14 strateginio veiklos plano pateikimo grupės susitikimų. 2018 metais jau įvyko 6 strateginio veiklos plano grupės susitikimai.

        Aptariami įmonės bendri rezultatai (vieną kartą per ketvirtį) visuotiniame darbuotojų susirinkime. 2017 m. įvyko 2 visuotiniai darbuotojų susirinkimai. 2017-08-25 visuotinį darbuotojų susirinkimą boikotavo profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai. 2018-01-25 ir                   2018-04-26 vyko visuotiniai darbuotojų susirinkimai.

        Nežiūrint visų aukščiau minėtų faktų, norime patikinti, jog kokybinė įmonės plėtra vyksta ir vyks toliau, pvz., 2018 metais suplanuoti tokie modernizavimo procesai:

 • Elektroninio bilieto sistemos eksploatavimo funkcionalumų tobulinimas;
 • Bekontaktis banko kortelinis atsiskaitymas autobusuose, bilietą įsigyjant pas vairuotoją;
 • Elektroninio bilieto „mobilios aplikacijos“ diegimas;
 • Elektroninio bilieto platinimo/papildymo taškų plėtra;
 • Tolimojo susisiekimo/turistinių (užsakomųjų reisų) autobusų parko atnaujinimas;
 • „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (Nr. 04.5.1-TID-V-517)“ – ES struktūrinių fondų finansavimo priemonė;
 • Nenaujų, tačiau mažiau taršių (dujinių) miesto autobusų atnaujinimas;
 • Remonto bazės atnaujinimas ir dešimtys kitų smulkių projektų;
 • Nuo 2018 m. gegužės 10 d. visi UAB „Busturas“ darbuotojai galės pasinaudoti darbuotojų gerovės paketu, kuriame numatytos privilegijos skirtingose Šiaulių mieste esančiose įmonėse.
 • Bus teikiama paraiška darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginiams finansuoti pagal Garantijų institucijos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ES finansavimo priemonę „Kompetencijų vaučeris“ (iki 4500 EUR finansavimas 12 mėn. laikotarpiui). Atlikta mokymų paslaugų teikėjų apklausa, numatoma apmokyti vairuotojus-konduktorius (8 grupės), Autobusų stoties darbuotojus (mokymų tematika Efektyvus bendravimas su klientais. Konfliktinių situacijų sprendimai ir Streso ir įtampos valdymas.).

        Manome, kad visiškai atmestini atviro laiško argumentai apie vadovų nemandagumą, netoleranciją, netinkamą bendravimą su darbuotojais. Vadovai su bet kokio rango darbuotojais bendrauja mandagiai, laikydamiesi visų etikos taisyklių reikalavimų. Norime patikinti, jog šių nuostatų besąlygiškai bus laikomasi ir ateityje.

          Pagarbiai,

Generalinis direktorius                                                                        Vaidas Seirackas

Paskelbimo data: 2018-05-11