KAIP GY­VE­NA UAB „BUS­TU­RAS“?

2018 me­tai jau per­ko­pė į ant­rą­ją pu­sę, to­dėl atė­jo lai­kas pa­pa­sa­ko­ti sa­vo rea­liems ir po­ten­cia­liems ke­lei­viams apie mies­to ve­žė­jo pir­mą­jį pus­me­tį. Gal iš­kart pa­ra­šy­si­me, kad, bend­rai paė­mus, jis vis tik bu­vo ne­blo­gas, ir ne­pra­lei­si­me pro­gos dėl ge­rų da­ly­kų pa­si­gir­ti, ri­zi­kuo­da­mi, kad ne vi­si džiaug­sis ir bū­ti­nai ieš­kos bei ras pro­gą pri­min­ti ir tai, kas tik­rai ne­džiu­gi­no.

Mes ir pa­tys vis­ką ži­no­me, ti­ki­me – ir Jūs, bet jo­kia pro­ble­ma, nei­gia­ma in­for­ma­ci­ja vis tiek ne­pa­nai­ki­na fak­tų, ku­rie le­mia įmo­nės pro­gre­są ir plėt­rą. To­dėl da­bar apie tai, kas bend­ro­vę ve­dė į prie­kį per pir­muo­sius še­šis me­tų mė­ne­sius.

Pra­dė­ki­me nuo to, kad UAB „Bus­tu­ras“ pel­nas prieš ap­mo­kes­ti­ni­mą 2018 m. lie­pos 1 d. bu­vo 258 673 Eur. Per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pel­nas bu­vo 121 471 Eur. Pa­ly­gi­nus su praei­tų me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, įmo­nės pel­nas pa­di­dė­jo dau­giau nei dvi­gu­bai, t. y. 137 202 Eur.

UAB „Bus­tu­ras“ bend­ri par­da­vi­mai su­ma­žė­jo 2,77 pro­c., tam įta­kos tu­rė­jo vie­ti­nio (prie­mies­ti­nio) su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų ne­be­vyk­dy­mas nuo 2017 m. lie­pos 1 d. bei nuo­sto­lin­gų to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų at­si­sa­ky­mas. Mies­to per­ve­ži­mų par­da­vi­mo pa­ja­mos di­dė­jo 2,5 pro­c. Nors pa­ja­mos iš to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų su­ma­žė­jo, bet per pir­mą­jį pus­me­tį iš per­nai tu­rė­to 4 407 Eur nuo­sto­lio (kai dar vyk­dė­me nuo­sto­lin­gus marš­ru­tus) ši veik­la per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ta­po pel­nin­ga ir tu­ri­me 8 057 Eur pel­ną (prieš mo­kes­čius).

Tin­ka­mi įmo­nės va­do­vų stra­te­gi­niai spren­di­mai ir vi­sų dar­buo­to­jų pa­stan­gos nu­lė­mė šiuos bend­rus re­zul­ta­tus bei dau­ge­lį ki­tų reikš­min­gų ma­žes­nių ar di­des­nių pro­jek­tų, ku­rių svar­biau­sius pri­sta­ty­si­me ir Jums. Be­je, nors ir daž­nai kar­to­jo­me, bet no­ri­me dar kar­tą pri­min­ti, kad bet ko­kie įmo­nės va­do­vų žings­niai, pa­stan­gos ar dar­buo­to­jų at­si­da­vi­mas bū­tų be­ver­čiai, jei ne­bū­tų įmo­nės ak­ci­nin­ko pa­lai­ky­mo ir me­ro ska­ti­ni­mo.

Nuo me­tų pra­džios įmo­nė­je pra­dė­jo veik­ti „BU­SA­ka­de­mi­ja“. Tai vai­ruo­to­jų-kon­duk­to­rių, ka­si­nin­kų, ke­lei­vių kont­ro­lie­rių ir ki­tų dar­buo­to­jų vi­di­nių mo­ky­mų sis­te­ma – in­ten­sy­vių pra­kti­nių mo­ky­mų pro­jek­tas, ku­ris ini­ci­juo­ja ne­for­ma­lius se­mi­na­rus-dis­ku­si­jas, ku­rių me­tu nag­ri­nė­ja­mos įvai­rios ak­tua­lios si­tua­ci­jos, su­si­ju­sios su ke­lei­vių ve­ži­mu ir ap­tar­na­vi­mu. Mo­ky­muo­se jau da­ly­va­vo 70 vai­ruo­to­jų-kon­duk­to­rių.

Šiuo me­tu jau vyk­do­mas pi­lo­ti­nis pro­jek­tas 19-oje už­mies­čio au­to­bu­sų, su­tei­kiant ga­li­my­bę ke­lei­viams už ke­lio­nę su­si­mo­kė­ti be­kon­tak­te ban­ko kor­te­le. Ruo­šia­ma­si šio at­si­skai­ty­mo bū­do die­gi­mui mies­to marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se – kor­te­lių skai­ty­tu­vai jau pri­tvir­tin­ti ke­lei­viams ma­to­mo­je vie­to­je.

Vyk­do­mas gry­nų­jų pi­ni­gų de­po­zi­ta­vi­mo au­to­ma­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas, kad atei­ty­je bū­tų įma­no­ma nau­do­tis sa­vi­tar­nos in­ka­sa­vi­mo įstai­gos pa­slau­ga be il­go įmo­nės dar­buo­to­jo da­ly­va­vi­mo.

Vyk­do­mas pro­jek­tas dėl re­gos ne­ga­lią tu­rin­čių ke­lei­vių iš­ma­nio­sios in­for­ma­vi­mo sis­te­mos įdie­gi­mo mies­to au­to­bu­suo­se ir svar­biau­sio­se sto­te­lė­se Šiau­lių mies­te. Pla­nuo­ja­me sis­te­mą pa­leis­ti šių me­tų ru­de­nį.

Vyk­do­mas pro­jek­tas dėl e. bi­lie­to sis­te­mos duo­me­nų ba­zių glau­des­nės in­teg­ra­ci­jos su įmo­nė­je vei­kian­čio­mis ki­to­mis eksp­loa­ta­ci­nė­mis kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis. Tuo sie­kia­ma dar la­biau ma­žin­ti dar­buo­to­jų val­do­mų at­ski­rų kom­piu­te­ri­zuo­tų pro­ce­sų skai­čių, jun­giant kai ku­riuos duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo tar­pi­nius pro­ce­sus ir pa­kei­čiant juos au­to­ma­ti­niais.
Įdieg­ta ir pra­dė­ta nau­do­ti duo­me­nų nu­te­ki­ni­mo ap­sau­gos ir šif­ra­vi­mo sis­te­ma.

Bi­lie­tų kont­ro­lie­riai ap­rū­pin­ti vaiz­do įra­šy­mo įran­ga, taip pre­ven­ciš­kai už­tik­ri­na­mas jų dar­bo sau­gu­mas ir sie­kia­ma iš­veng­ti ga­li­mų konflik­ti­nių si­tua­ci­jų.
Au­to­bu­sų sto­ty­je Siun­tų sky­riu­je įdieg­tos dvi nau­jos ka­sos sis­te­mos. Pa­ja­mos iš siun­tų veik­los pa­di­dė­jo 5,7 pro­c. Sky­riu­je su­mon­tuo­ta vaiz­do ste­bė­se­nos sis­te­ma (dvi vaiz­do ka­me­ros).

Vyks­ta pa­sta­tų re­no­va­ci­ja: bai­gia­mi ga­my­bi­nių dirb­tu­vių pa­sta­to ry­ti­nės sie­nos šil­ti­ni­mo dar­bai, ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to sto­go at­nau­ji­ni­mas, įreng­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja ir da­li­nė ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma.

Įreng­ta sto­vė­ji­mo aikš­te­lė dar­buo­to­jų leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams.

Trans­por­to prie­mo­nių re­mon­to pa­da­li­ny­je įsi­gy­ta nau­jos įran­gos ir dar­bo įran­kių: žirk­li­nis kel­tu­vas, verž­lia­su­kis, įran­kių ve­ži­mė­lių, pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti duo­bi­nių kel­tu­vų. Įvy­kęs kon­kur­sas įsi­gy­ti san­dė­lio ste­la­žų sis­te­mą su me­zo­ni­nu ir kt.

Vyk­do­mas int­ra­ne­to įveik­li­ni­mas, sie­kiant plės­ti vi­di­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją, skleis­ti in­for­ma­ci­ją, da­ly­tis nau­jie­no­mis ir ži­nio­mis įmo­nės vi­du­je.

To­liau in­ves­tuo­ja­ma į dar­buo­to­jų ap­ran­gą kaip vie­ną iš įmo­nės įvaiz­džio ele­men­tų: šie­met jau nu­pirk­ta 500 vnt. po­lo marš­ki­nė­lių vie­nos iš bend­ro­vės rep­re­zen­ta­ci­nių spal­vų – ža­lios, iki me­tų pa­bai­gos su­pla­nuo­tas dar vie­nas pir­ki­mas – kla­si­ki­nių marš­ki­nių vai­ruo­to­jams-kon­duk­to­riams ir ki­tiems klien­tus ap­tar­nau­jan­tiems dar­buo­to­jams.

Vyks­ta įva­žia­vi­mo į įmo­nės te­ri­to­ri­ją sto­gi­nės nu­grio­vi­mo, praė­ji­mo pės­tie­siems pro­jek­ta­vi­mo dar­bai.

Pas­kelb­tas kon­kur­sas nau­jiems tu­ris­ti­niams au­to­bu­sams pirk­ti (3 vnt.). Vyks­ta 12 vnt. nau­jų mies­to au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros.

Įvy­ko kon­kur­sas e. bi­lie­tų par­da­vi­mo (pla­ti­ni­mo) taš­kų skai­čiui plės­ti. Vyks­ta tes­ta­vi­mo dar­bai. Iki ru­dens pla­nuo­ja­me tu­rė­ti 38,89 pro­c. dau­giau pla­ti­ni­mo vie­tų nei 2017 me­tais.
Ge­ri­na­ma e. bi­lie­to pa­pil­dy­mo pa­slau­gos ko­ky­bė. At­siž­vel­giant į ke­lei­vių skun­dus ir pa­sta­bas bei fak­ti­nių duo­me­nų ana­li­zę, iki 2017 me­tų pa­bai­gos pri­klau­so­mai nuo pa­slau­gos tie­kė­jo vie­na ope­ra­ci­ja pil­dy­mo taš­ke truk­da­vo nuo 20 sek. iki 3–4 min. Šį pa­va­sa­rį nau­ja­me kon­kur­se vie­na iš są­ly­gų bu­vo rei­ka­la­vi­mas dėl e. bi­lie­tų par­da­vi­mo (pla­ti­ni­mo) ir įmo­kų įmo­kė­ji­mo (su­rin­ki­mo) į kor­te­lių są­skai­tas spar­tos. Šiuo me­tu mak­si­ma­lus vie­nos pa­pil­dy­mo pa­slau­gos lai­kas lei­džia­mas ne il­ges­nis ne­gu 40 se­kun­džių su ne­di­de­le nu­kry­pi­mų to­le­ran­ci­ja.

Pa­bai­gai ga­li­me tik pa­dė­ko­ti sa­vo ke­lei­viams, kad net ir to­kią karš­tą va­sa­rą, ku­ri ne tik džiu­gi­no, bet ir var­gi­no ši­lu­ma ir sau­le, Jūs bu­vo­te kar­tu, nors ir la­bai su­ši­lę. O mies­to val­džią ir ypač me­rą, ku­ris nuo­lat mus ska­ti­no drą­siau im­tis au­to­bu­sų par­ko at­nau­ji­ni­mo, pa­ti­ki­na­me, kad mes ne­sus­to­jo­me ir ne­sus­to­si­me, nors kar­tais gal ir ne taip grei­tai, kaip no­rė­tų­si, ga­li­me keis­ti tai, kam jau se­niai atė­jo lai­kas.

Paskelbimo data: 2018-08-24